arrow_back Ana Sayfaya Dön

Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 - TARAFLAR

a) M&P Mira Pali internet sitesinin faaliyetlerini yürüten mukim FİRMA (Bundan böyle M&P Mira Pali olarak anılacaktır).
b) M&P Mira Pali internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’nin konusunu, M&P Mira Pali isimli internet alışveriş sitesinden Üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesi teşkil etmektedir.
MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, M&P Mira Pali isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, M&P Mira Pali bu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, M&P Mira Pali tarafından kendisine verilmiş olan hizmeti başka kişi ya da kuruluşlara yönlendiiremez. Söz konusu hizmet Üye!nin bizzat kendisine ait ve kişiseldir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından M&P Mira Pali\'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, M&P Mira Pali söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, M&P Mira Pali internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Yine, Üye iş bu üyelik sözleşmesi ile Üye olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4. M&P Mira Pali internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin M&P Mira Pali ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Rahatsız edici yazı ve/veya yorumlar, muhataplarınca [email protected]&P Mira Pali adresine rapor edildiği takdirde M&P Mira Pali bu yazı ve/veya yorumların Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlar nezdinde bir ihlal teşkil edip etmediğini değerlendirecektir. M&P Mira Pali, bu değerlendirme neticesinde söz konusu yazı/yorumları yayından kaldırma yetkisini haizdir. M&P Mira Pali üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumlu tutulmayacaktır.

3.5. M&P Mira Pali, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, M&P Mira Pali internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden M&P Mira Pali\'dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

3.6. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçları M&P Mira Pali\'a yükletilemez. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, adli mercilere başvuru yapılması halinde, M&P Mira Pali\'un ihlal sebebiyle yapılacak savunma masrafları ve neticesinde ödenebilecek tazminatı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü Üye\'den talep etmek hakkı bulunmaktadır.

3.7. M&P Mira Pali\'un her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır. Üye iş bu yetkiyi M&P Mira Pali\'a vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu durumda,M&P Mira Pali\'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8. M&P Mira Pali internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Üye\'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir.

3.9. M&P Mira Pali, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. M&P Mira Pali, Üye\'nin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin ve girdiği sayfaların kaydını saklama hakkını saklı tutar.

3.10. M&P Mira Pali internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar ve fırsatlar kapsamında M&P Mira Pali tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, M&P Mira Pali internet sitesine üye olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve M&P Mira Pali\'un kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de M&P Mira Pali tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece M&P Mira Pali\'un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve M&P Mira Pali\'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, veri paylaşım tercihlerinden bir ya da bir kaçını değiştirmek isterse, bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

3.11. M&P Mira Pali internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Üye\'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, M&P Mira Pali internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yine kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12.M&P Mira Pali internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. M&P Mira Pali, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.14. Taraflar, M&P Mira Pali\'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu\'nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. M&P Mira Pali, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, e-posta ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.
MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu Sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya M&P Mira Pali tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. M&P Mira Pali, Üye\'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Üyenin, üyelik kaydı yapması veya formları göndermesi üyenin "Gizlilik Sözleşmesi", "Ön Bilgilendirme Formu" ve "Mesafeli Satış Sözleşmesi"\'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme, Üye\'nin üyelik başvurusunda bulunduğu sırada her iki tarafın da elektronik ortamdaki beyanları ve onayıyla kurulmuş ve yürürlülüğe girmiştir.
TARAFLAR (A “satıcı” / B “alıcı”)

A - Web Site / Firma Bilgileri:
Web Site İsmi : M&P Mira Pali
E-Posta Adresi : [email protected]
Adres : Kuştepe mah Meciyeköy Yolu cad No 9 Kat 3
Ünvan : Novi İnovatif Ltd Şti
Telefon : 002129454106

B - Tüketici / Kullanıcı Bilgileri:
İsim Soyisim :
Telefon No :
Sözleşme Onay Tarihi : 2018-09-21 02:03:05


close